ULC

===Forum 7 eds===

Dowództwo Generalne

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych

Inspektorat Wsparcia SZ

Inspektorat Uzbrojenia

polska zbrojna
Przepisy służby inżynieryjno-lotniczej Poleć znajomemu

 

Działalność służby inżynieryjno-lotniczej normuje wiele dokumentów, których ranga i zakres obowiązywania są bardzo różne. Oprócz podstawowych dokumentów normatywnych, występują także akty prawne wyższego rzędu, dotyczące innych dziedzin, których zakres obowiązywanie dla inżynierów i techników SIL jest wręcz wycinkowy. Celem sporządzenia wykazu dokumentów normatywnych SIL jest pomoc silowcom w codziennej pracy przy obsłudze statków powietrznych.

WYKAZ DOKUMENTÓW NORMATYWNYCH SIL

 1.   „Instrukcja służby inżynieryjno-lotniczej lotnictwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”(ISIL-2017), IWsp SZ Bydgoszcz 2017, Decyzja Nr 12/Log./P4 Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.;

  • Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – "Prawo lotnicze" (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495, z późn. zm.);

   

 2. "Katalog norm eksploatacji Techniki Lotniczej w Siłach Zbrojnych RP" DTU-4.22.6.01(A), rozkaz Nr 11 Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ RP z dnia 17.01.2017 r.

 3. „Instrukcji szkolenia i upoważniania specjalistów służby inżynieryjno-lotniczej do bezpośredniej obsługi sprzętu lotniczego w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”, Bydgoszcz 2012,Decyzja  Ministra Obrony Narodowej Nr 223 /MON z dnia 27 lipca 2012 r.;

 4. "Instrukcja organizacji lotów w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (IOL-2016)", sygn.SPow. 20/2016, Warszawa 2016, Decyzja Nr 180/Szkol/DG RSZ Ministra Obrony Narodowej z dnia 02.08.2016 r.;

 5.   "Regulamin lotów lotnictwa Sił Zbrojnych RP" (RL-2016), sygn.SPow. 19/2016, Warszawa 2016,
  Decyzja Nr 179/Szkol/DG RSZ Ministra Obrony Narodowej z dnia 02.08.2016 r.;

 6. "Instrukcja bezpieczeństwa lotów Lotnictwa Sił Zbrojnych Rzezcypospolitej Polskiej", Warszawa 2004,WLOP 346/2004;

 7. "Instrukcja inżynieryjno-lotniczego zabezpieczenia lotów Lotnictwa Sił Zbrojnych RP", Poznań 1991r.,WLOP 2/90;

 8. "Instrukcja organizacji lotów próbnych w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej" (IOL-2014), sygn. SPow 2/2014,  Decyzja Nr 275/Szkol/DG RSZ Ministra Obrony Narodowej z dnia 28.11.2014 r.;

 9. "Zasady bezpieczeństwa podczas obsługi sprzetu lotniczego. Poradnik", poznań 1985r., Lot.2364/84;

 10. "Instrukcja zarządzania eksploatacją uzbrojenia i sprzetu wojskowego w SZ RP. Zasady ogólne", DD/4.22.13, Bydgoszcz 2013 r., wprowadzona Rozkazem Szefa Sztabu Generalnego Nr 603/Log./IWsp SZ z dn. 10.06.2013 r.;

 11. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach Dz.U. z 2015 r. nr 0 poz. 76 ;

 12. Biuletyn eksploatacyjny nr S/5057/E/2008 dotyczący: silników lotniczych przedwcześnie wybudowanych ze statków powietrznych eksploatowanych w lotnictwie SZ RP, Bydgoszcz 2008 r.;

 13. "Zasady szkolenia i kontroli technicznego personelu latającego oraz dopuszczenia specjalistów służby inżynieryjno-lotniczej do wykonywania lotów w składzie załogi statku powietrznego", Poznań 1979r., zarzadzenie nr 28/DWL;

 14.  „Instrukcja licencjonowania pilotów i nawigatorów w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (ILPN-2013)” z dnia 9 października 2013 r. (Dz.Urz.MON z 2013 r. poz. 244);

 15. „Instrukcji organizacji lotów oznaczonych statusem HEAD w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” z dnia 4 stycznia 2013 r. (Dz.Urz.MON z 2013 r. poz. 4);

 16. "Instrukcja ruchu lotniczego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej" (IRL-2013);

 17. ustawa Prawo o miarach z dnia 11 maja 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1069);

 18. Decyzja Ministra Obrony Narodowej Nr 10/MON z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie działalności metrologicznej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2008 r. nr 2 poz. 9);

 19. decyzja Podsekretarza Stanu w MON Nr 32/14 z dnia 26 maja 2014 r. załącznik do decyzji "Wytyczne w sprawie szczegółowych zasad planowania i przekazywania Agencji Mienia Wojskowego i Wojskowej Agencji Mieszkaniowej niektórych składników mienia Skarbu Państwa";

 20. decyzja Ministra Obrony Narodowej Nr 230/MON z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie gospodarowania niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu komórek organizacyjnych MON i jednostek podległych MON lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. MON Nr 13, poz. 185 z późn. zm.);

 21. ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U z 2013 r., poz 712);

 22. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie warunków dozoru technicznego dla niektórych specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. Nr 125, poz. 711);

 23. decyzja Ministra Obrony Narodowej Nr 444/MON z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zasad wprowadzania do Sił Zbrojnych RP sprzętu wojskowego oraz wycofywania sprzetu wojskowego nieodpowiadającego wymaganiom wojska (Dz. Urz. MON, poz. 397);

 24. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie odpowiedzialności majątkowej żołnierzy za wyrządzone przez nich szkody” (Dz. U. nr 138, poz.1557 ze zm.);

 25. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907);

 26. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.);
 
 

EASA Regulation

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Niezależne Forum o Wojsku

Gapa technika